Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Agenda 21 - Kestävä kehitys

Agenda 21 - Kestävä kehitys (eng. Sustainable development) on tie kohti kansojenmurhaa, globaalia vihreää kommunismia ja orjuutta, uutta maailmanjärjestystä (eng. New World Order) ja Antikristuksen johtamaa maailmaa.

Artikkelin pohjana on käytetty Paavo Virtaniemen puheenvuoroa Agenda 21, tie orjuuteenko?

Agenda 21 on YK:n vuonna 1992 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma. Agenda 21. vuosisataa varten, jota me nyt elämme. Se on suunnitelma uutta uljasta maailmaa varten, jossa kaikki se mitä pidämme rakkaana ja totena lakkaa olemasta. Agenda 21 julistaa olevansa kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma toteutettavaksi globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla YK:n eri järjestöjen toimesta. Agenda 21 nostaa luonnon hallitsemaan ihmiskuntaa ja se myös pitää sisällään varotoimenpide-periaatteen, mikä merkitsee sitä että ihmistä pidetään syyllisenä kunnes toisin todistetaan. Agenda 21 on filosofia, joka on suunniteltu saattamaan koko ihmiskunta pienen valtaeliitin täydellisen kontrollin ja valvonnan alaisuuteen. Samalla se on 40 lukua käsittävä dokumentti koko maailman kontrolloimiseksi ja se perustuu täysin sosialistien kontrollimekanismien käyttöön. Kestävän kehityksen kannattajat ovat luoneet maailmanlaajuisen liikkeen, joka kontrolloi globaalia ja paikallista toimintasuunnitelmaa maailmanhallituksen rakentamiseksi heidän omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Näihin tavoitteisiin lukeutuu:

1. Kansallisen itsemääräämisoikeuden lakkauttaminen 2. Yksityisomistuksen lakkauttaminen 3. Perinteisen perherakenteen hajottaminen (sukupuolineutraalit avioliitot) 4. Liikkumista ja yksilön vapautta koskevien rajoitusten kiristäminen

Vihreisiin tavoitteisiin lukeutuu sellaisten asioitten rajoittaminen, jotka eivät tue "kestävää kehitystä" ja niihin lukeutuu:

1. Yksityisomaisuus (omakotitalot, huvilat, maatilat, metsät, yksityiset ajoneuvot ym.) 2. Fossiiliset polttoaineet 3. Golf-kentät ja laskettelukeskukset 4. Kulutuskulttuuri 5. Viljelmien keinokastelu 6. Asfaltilla päällystetyt tiet 7. Kaupallinen maatalous 8. Kasvinsuojelumyrkyt 9. Maanviljelyalueet ja pellot 10. Karjan laiduntaminen 11. Perhe

Kestävän kehityksen tavoitteena on yksityisomistuksen lakkauttaminen, perheen olemassaolon yhteiskunnallinen horjuttaminen sekä perustuslakiin pohjautuvien kansalaisoikeuksien mitätöiminen. YK:n ympäristöguru Maurice Strong esitti Rion ympäristökokouksessa -92 selvästi että globalisaation tavoitteena on länsimaisen teollisuuden alasajo - erityisesti Yhdysvaltojen teollisuuden tuhoaminen. Tavoitteena on aivopestä lapset kestävän kehityksen periaatteilla jo pienenä koulussa siten että he omaksuvat luonnon roolin elämän kaikkia osa-alueita hallitsevana periaatteena ja hylkäävät vanhempien ja uskonnon auktoriteetin sekä kansallisen itsemääräämisoikeuden arvon. Tavoitteena on tyhjentää maaseutu ihmisistä suunniteltujen luonnonsuojelualueiden tieltä. Tätä kutsutaan USA:ssa nimellä "Biodiversity and Wildlands Project". Jäljelle jäävät ihmiset on tarkoitus sulloa tulevaisuuden vihreisiin kaupunkeihin, joiden hiilijälki on tarkoitus pitää sähköautojen ja -junien sekä muiden ympäristöystävällisten teknologioiden ansiosta lähellä nollaa. Luonnonsuojelualueilla eläminen tullaan tekemään laittomaksi.

Väkilukua on tarkoitus laskea 80-90% suosimalla ehkäisyä, sterilointeja, abortteja, homoutta, naisten oikeuksia ja käyttämällä kemikaaleja ruuassa ja rokotteissa ihmisten steriloimiseen tai tappamiseen. Nämä menetelmät käsitellään Obaman tiedeneuvonantajan John Holdrenin kirjassa Ecoscience (lue lisää), joka on eugeniikkojen, kansanmurhaajien ja radikaalien vihreiden oma "keittokirja". Tulevaisuuden vihreissä kaupungeissa jäljelle jääneet ihmiset (0,5 - 2 miljardia) eläisivät 24/7 elektronisen valvonnan ja kontrollin alaisuudessa palvellen hallitsevaa luokkaa eli valtaeliittiä. Tässä uudessa uljaassa maailmassa valtio tyydyttää ihmisten kaikki tarpeet ja kasvattaa heidän lapsensa. Valtio tarjoaa turvaa vastineeksi sille että ihmiset alistuvat sen orjiksi. Samalla uudet elämää pitkittävät teknologiat halutaan salata valtaväestöltä ja varataan ainoastaan hallitsevan luokan käyttöön.

Muutoksesta kielii USA:n presidentin George H. W. Bushin (pres. 1981-1989) lausunto puhuessaan YK:lle:

"Tästä lähtien Amerikan kansa vannoo uskollisuutta YK:n perustamisasiakirjaan sisältyville pyhille periaatteille."

Tämä tietenkin merkitsee Yhdysvaltain perustuslain korvaamista YK:n periaatteilla. Samaa rataa mennään ympäri maailmaa - omaa perustuslakia muutetaan ja vesitetään pois YK:n periaatteiden tieltä. Bush siis ratifioi Agenda 21:n periaatteet kongressin selän takana ja Clinton jatkoi samalla linjalla perustamalla presidentillisen neuvoston käsittelemään Agenda 21:een liittyviä kysymyksiä. Ja sama linja jatkuu yhä. (Hiljattain rauhannobelisti Obama päätti että hänellä on YK:n suomin valtuuksin oikeus julistaa sota missä päin maailmaa tahansa kongressin selän takana.)

Kestävän kehityksen kasvatus

Miten tällainen suunnitelma voidaan ylipäätään toteuttaa? Vastaus: varastamalla ja aivopesemällä yksi uusi sukupolvi (lapset ja nuoret). Niinhän teki Stalin (pioneerijärjestö) ja Hitler (Hitler-nuorisojärjestö). Näille nuorille opetetaan uusi filosofia ja sen arvot niin että heistä tulee globaaleja muutos-johtajia ja muutos-agentteja eli maailmankansalaisia. YK:n kulttuurijärjestö UNESCO, joka rakentaa nyt esiin tulevaa pakanallista maailmankulttuuria, julisti vuodet 2005-2015 "kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmeneksi". Tämän kasvatuksen tarkoituksena on juurruttaa nuorisoon Agenda 21:n 40 lukua käsittävät periaatteet eli luoda globaali pakanallinen opetussuunnitelma. Perimmäinen tarkoitus on aivopestä nuoriso luopumaan uskollisuudestaan vanhempiaan kohtaan ja saada heidät hyväksymään valtio "isäkseen ja äidikseen" (totalitarismia ja kollektivismia) ja opettaa heille taloudellisen kestävän kehityksen mukaisen kulutuksen periaatteita. Taustalla on filosofia nimeltä "konstruktivismi", jonka mukaan:

"...oppilaat rakentavat [heidän oman] käsityksensä todellisuudesta ja [huomaavat] että objektiivista todellisuutta ei ole mahdollista tietää."

Tämä kuulostaa siltä kuin oikeaa ja väärää ei olisi mahdollista tietää vaan että voi itse päättää siitä ryhtymällä itse jumalaksi. Samalla totuus, joka pitää ihmisen vapaana, torjutaan ja vaiennetaan arvojen muutosprosessin tukemiseksi. Tämän filosofian mukaisesti edes matematiikan tulokset eivät ole objektiivisia vaan:

"He oppivat että matematiikka on ihmisten keksimää - että se on subjektiivista ja että hyviin matemaattisiin ratkaisuihin päädytään niiden ihmisten konsensuksen pohjalta, joita pidetään asiantuntijoina." Useimmat meistä uskovat että 2+2=4 mutta olet väärässä jos saavutamme yksimielisyyden siitä että 2+2=5. Koulutus on siis yhä enemmän aivopesua ja ollaan luovuttu oppilaiden sivistämistä ja valmiuksien antamisesta itsenäistä ajattelua varten. Eräässä opettajan käsikirjassa sanotaan että:

"Koska opetusohjelma ei korosta aritmeettisten laskelmien suorittamista käsin eräät CMP oppilaat eivät ehkä suoriudu laskukokeista yhtä hyvin kuin muut... Me uskomme että sellainen vaihtokauppa CMP:n korottamiseksi on oppilaiden eduksi... työn maailmassa."

Miksi opetussuunnitelmissa tarkoituksellisesti laiminlyödään lasten matemaattisten taitojen kehittäminen huippuunsa? Koska se on sopusoinnussa Agenda 21:n tavoitteiden kanssa:

"Yleensä korkeammin koulutetut ihmiset, joilla on korkeammat tulot, kuluttavat enemmän raaka-aineita kuin huonosti koulutetut ihmiset, joilla on alhaisempi palkka. Tässä tapauksessa korkeampi koulutus merkitsee suurempaa uhkaa kestävälle kehitykselle."

Koululaisten aivopesu tuottaa kollektiivisesti käyttäytyviä ihmisiä, joilta puuttuu kyky ajatella ja toimia itsenäisesti ja joita olisi helppo käyttää "orjina". Nykyajan trendi on nuorten ja aikuisten tyhmentäminen kouluissa ja heidän tyynnyttämisensä "leivällä ja sirkushuveilla" sekä lääkkeillä, päihteillä ja kemikaaleilla.

Education for Sustainable Development eli Kestävän kehityksen kasvatus

Näin pyritään saavuttamaan suunniteltu perinteisten arvojen - kodin, uskonnon ja isänmaan - romahdus tien raivaamiseksi uudelle totalitaariselle maailmanjärjestykselle mikä merkitsee orjuutta vihreässä suunnitelmataloudessa. Tässä maailmassa ihminen tulee elämään ilman vapautta, yksityisyyttä ja Raamattuun pohjautuvia perustuslaillisia oikeuksia. Tässä uudessa maailmassa yksilön oikeudet poljetaan alas pois ihmiskunnan kollektiivisten oikeuksien tieltä.

"Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä." Joh. 9:4

 

Agenda 21 - communism in english

Uusi maailmanjärjestys (New World Order)

Kansalaisjärjestö

Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio - mitä nyt tapahtuu? Juha Ahvio


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä